Elementaarsed teadmised

Elementaarsed teadmised
Politseiametnikud peaksid olema läbinud väga põhjalikult teema, kuidas käituda inimestega ja järgides seaduses lubatut. Paraku see ei kehti kõigi ametnike suhtes.

Politsei võib Teie juurde pöörduda küsimustega, et miks te midagi kusagil kindlas kohas teete, aga vastamine ei ole Teil kohustuslik. Samuti võib pöörduda Teie juurde kõigest OHUKAHTLUSE puhul.

Kui politseiametnik otsustab kontrollida Teie dokumente juhul, kui Te keeldute vastamast Tema küsimustele ja Te ei ole rikkunud ühtegi seadust (ehk avaliku korra eest MITTE VASTUTAVAKS), sellisel juhul on politseiametnik RIKKUNUD SEADUST.

Kui politseiametnik küsib dokumenti põhjuseta, on Teil õigus keelduda selle näitamast. Juhul kui näete, et ametnikud on EBAPÄDEVAD, soovitame soojalt seda näidata ja teha nende ametnike suhtes kaebus. 

Dokumente EI TOHI kontrollida avaliku korra eest MITTE VASTUTAVALT isikult. (V.a. juhul kui on peadirektori määrus – näiteks NATO suursündmus Tallinnas).

Teie dokumentide kontrollimist/kinnipidamist tuleb protokollida juhul kui Te seda nõuate. Teadke, et alati peavad ametnikud täitma Teile dokumendi, et Teid on kontrollitud:
 (4) Dokumentide nõudmine ja vastuvõtmine politsei poolt protokollitakse või fikseeritakse politsei üldise asjaajamiskorra kohaselt. Kui dokumentide nõudmine ja nendega tutvumine toimub kohapeal, protokollitakse meede selle kohaldamisele allutatud isiku taotlusel.

Politseiametnike tegevus on avalik ning nende pildistamine ja filmimine on seadusega lubatud avalikus kohas. Politseiametnikul EI OLE õigust keelata Teil filmida/pildistada politseiametniku (tegu on riigivõimu esindajaga) ja samuti puudub õigus NÄHA Teie poolt teostatud materjali.

VIIMANE JA KÕIGE TÄHTSAM ASI:
ALATI FILMIGE ENDA JA POLITSEIAMETNIKE VESTLUST – SEE ON TEIE ENDI KAITSEKS EBAPÄDEVATE POLITSEIAMETNIKE SUHTES.

§ 716. Küsitlemine ja dokumentide nõudmine
Politseiametnikel on õigust tulla Sinu juurde ja uurida miks ja mida sa teed. Seda isegi juhul kui neil on ohukahtlus. Vastamine on sinu oma vaba valik.

§ 718. Isikusamasuse tuvastamine

Isikusamasuse tuvastamine tähendab Sinu dokumendi kontrollimist andmebaasiga. Seda pole lubatud teha juhul, kui isik EI OLE AVALIKU KORRA EEST VASTUTAVAKS (Ei ole rikkunud seadust – maakeeles). Isikusamasuse tuvastamist tuleb protokollida kui isik, keda kontrolliti, seda nõuab.
Juhul kui isikusamasusest keeldute, ei ole politsei mitte mingisugust õigust Teid viia jaoskonda „isikut tuvastama“. Tegu on seaduserikkumisega.

§ 733. Isiku kinnipidamine

Seda tohib teha juhul, kui olete rikkunud seadust ehk avaliku korra eest VASTUTAVAKS isikuks. Alati tasub jälgida seda:
 (3) Kinnipeetud isikule selgitatakse tema järgmisi õigusi:
 1) õigus teada kinnipidamise põhjust;
 2) õigus mitte olla kinni peetud üle 48 tunni ilma kohtu loata;
 3) õigus teatada kinnipidamisest oma lähedasele ja esindajale;
 4) õigus olla ära kuulatud;
 5) õigus esitada vaie politseiasutuse juhile või kaebus halduskohtule;
 6) õigus tutvuda kinnipidamise protokolliga ning teha meetme tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse.
Juhul kui neid kuute punkti ei täideta, rikutakse samuti seadust!!!

§ 734. Turvakontroll

Seda tohib teha isiku suhtes, kes on avaliku korra eest VASTUTAVAKS ning on alust arvata, et võib kanda keelatuid esemeid või siseneb politsei territooriumile (buss, jaoskond). Läbiotsimine on keelatud juhul kui Te ei ole rikkunud ühtegi seadust.